ผู้อำนวยการสถานศึกษาแยกตามสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ประธานสหวิทยาเขต

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

โรงเรียนธงธานี

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย  

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม  

โรงเรียนขัติยะวงษา
เลขานุการสหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา

สหวิทยาเขตสาเกตนคร

โรงเรียนสตรีศึกษา
ประธานสหวิทยาเขตสาเกตนคร  

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

โรงเรียนสตรีศึกษา 2

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
เลขานุการสหวิทยาเขตสาเกตนคร

สหวิทยาเขตศิลาทอง

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง

โรงเรียนเสลภูมิ

โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

โรงเรียนขวาววิทยาคาร
เลขานุการสหวิทยาเขตศิลาทอง

สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ประธานสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

โรงเรียนทรายทองวิทยา

โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา

โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

โรงเรียนหินกองวิทยาคาร

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

โรงเรียนหัวโทนวิทยา
เลขานุการสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง

สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ประธานสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

โรงเรียนหนองพอกวิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

โรงเรียนโพนทองวิทยายน

โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา

โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เลขานุการสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา

โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา

โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์

ติดต่อเรา