จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง 10 มิถุนายน 2565

จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง ห้องเรียน ม.ต้น ม.ปลาย รายอำเภอ ภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 60 โรงเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

ติดต่อเรา