ข้อมูลผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 06-5626-5295
อีเมล์ : adulsak@secondary27.go.th

ดร.ธนา โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 08-3382-1424
อีเมล์ : tana@secondary27.go.th

นายยอดรัก บุรวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 09-3102-0950
อีเมล์ :  yodrak@secondary27.go.th

นายวงศกร ประกอบนันท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 06-
อีเมล์ : wongsakorn@secondary27.go.th


ผู้อำนวยการกลุ่ม

ายพรมมา พันธภิบาล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 081-4717244
อีเมล์ : phromma@secondary27.go.th

างพิศมัย หาญอาษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0624939
อีเมล์ : pismai@secondary27.go.th

ายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 083-3541414
อีเมล์ :  akkarawit@secondary27.go.th

างรุ่งโรจน์ วิูงเร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : rungrot@secondary27.go.th

างศุภวรรณ อดกลั้น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-8588778
อีเมล์ : supawan@secondary27.go.th

างมธุวลี จันทร์โทมุข

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-2226747
อีเมล์ : matuwalee@secondary27.go.th

ดร.อุพิษ เหมือนทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 093-5198347
อีเมล์ : upit@secondary27.go.th

นางสาวธาริณี มลารวม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 089-8400779
อีเมล์ :  tharinee@secondary27.go.th

างปัทมพร อารีเอื้อ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 095-8958488
อีเมล์ : pattamaporn@secondary27.go.th

ายจำนงค์ ร่มเย็ม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 062-4619883
อีเมล์ : chamnong@secondary27.go.th

ติดต่อเรา