ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

ายพรมมา พันธภิบาล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 081-4717244
อีเมล์ : phromma@secondary27.go.th

างพิศมัย หาญอาษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0624939
อีเมล์ : pismai@secondary27.go.th

ายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 083-3541414
อีเมล์ :  akkarawit@secondary27.go.th

างรุ่งโรจน์ วิูงเร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : rungrot@secondary27.go.th

างศุภวรรณ อดกลั้น

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-8588778
อีเมล์ : supawan@secondary27.go.th

างมธุวลี จันทร์โทมุข

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-2226747
อีเมล์ : matuwalee@secondary27.go.th

ดร.อุพิษ เหมือนทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 093-5198347
อีเมล์ : upit@secondary27.go.th

นางสาวธาริณี มลารวม

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 089-8400779
อีเมล์ :  tharinee@secondary27.go.th

างปัทมพร อารีเอื้อ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 095-8958488
อีเมล์ : pattamaporn@secondary27.go.th

ายจำนงค์ ร่มเย็ม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 062-4619883
อีเมล์ : chamnong@secondary27.go.th

a1234