กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธาริณี มลารวม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 089-8400779
อีเมล์ :  tharinee@secondary27.go.th
นางศุภลักษณ์ แพงทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 089-8400779
อีเมล์ :  supaluck@secondary27.go.th

นางเนตรยา พลสมัคร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 064-9628224
อีเมล์ : nettaya@secondary27.go.th
นางเอมอร ภูคงน้ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 089-2784661
อีเมล์ :  emon@secondary27.go.th

นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 081-5457031
อีเมล์ :  penpak@secondary27.go.th
นางรัตนาภรณ์ เศษลือ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 098-1021894
อีเมล์ :  rattanaporn@secondary27.go.th
นางบุญเยี่ยม บุสพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 087-9334814
อีเมล์ :  boonyiam@secondary27.go.th

นางสาวเกษรา สุทธิปัญโญ
นักจิตวิทยาโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ :
อีเมล์ :  ketsara@secondary27.go.th

a1234