หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปัทมพร อารีเอื้อ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 095-8958488
อีเมล์ : pattamaporn@secondary27.go.th
นายจิรายุ ฤทธิแสง
นักวิชการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 081-7602871
อีเมล์ : jirayut@secondary27.go.th
a1234