กลุ่มกฎหมายและคดี

นายจำนงค์ ร่มเย็น
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 062-4619883
อีเมล์ : chamnong@secondary27.go.th

นางอุดมลักษณ์ ดีรักษา
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 095-1872921
อีเมล์ :  udomluck@secondary27.go.th

a1234