กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางรุ่งโรจน์ วิสูงเร
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : rungrot@secondary27.go.th
นางกานต์กิต์ หอมกลิ่น
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : kankit@secondary27.go.th

นางสาวนงนภัส อารีเอื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 089-6175730
อีเมล์ : nongnaphat@secondary27.go.th
นายสัจติยา ป้องโล่ห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7682434
อีเมล์ : sattiya@secondary27.go.th

นางรุ่งนภา พิลาภ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 089-7108621
อีเมล์ : rungnapa@secondary27.go.th
นางสาวเบญญาภา แสวงแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0536888
อีเมล์ : wasana@secondary27.go.th
นางกฤติกา ลาวัณย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-2394595
อีเมล์ : krittika@secondary27.go.th

นางสาวสิริยาภรณ์ สุขแสง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-5371929
อีเมล์ : siriyakron@secondary27.go.th 

ติดต่อเรา