การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
การดำเนินงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 2565
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
การดำเนินงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2565
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขึ้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) 2565
การกำหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
a1234