กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๙
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
a1234