หน้าแรก

อิ่มท้องสมองใส ใส่ใจ ว
อิ่มท้องสมองใส ใส่ใจ ว
Print
previous arrow
next arrow

ข้อมูลสารสนเทศ

สหวิทยาเขต

ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลดไฟล์
1สมัครพนักงานราชการทดสอบ 1เอกสาร
2สมัครครูอัตราจ้าง ทดสอบ 1เอกสาร
3สมัครพนักงาน 38 ค (2) ทดสอบ 1เอกสาร
4สมัครคนขับรถ ทดสอบ 1เอกสาร

 • ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ภาษาไทย
 • ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน English
 • คลิป ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ภาษาไทย
 • คลิป ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน English
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Q&A
 • Social Network
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E-Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ กระดานแสดงความคิดเห็น
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด


กดติดตามข่าวสารทาง Facebookเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา