กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศุภวรรณ อดกลั้น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 087-8588778
อีเมล์ : supawan@secondary27.go.th
นางปทุมวรรณ เนินทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 063-1929829
อีเมล์ : pathumwan@secondary27.go.th

นางสาวอริญรดา วีระชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 084-2464453
อีเมล์ : arinrada@secondary27.go.th
นางอมรรัตน์ บานไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 085-7504858
อีเมล์ : amonrat@secondary27.go.th

นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 081-7394878
อีเมล์ : titawan@secondary27.go.th : 
นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 095-6616669
อีเมล์ : rawisara@secondary27.go.th
นายฉัตรมงคล อุดมโพด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 084-9162054
อีเมล์ : chatmongkhon@secondary27.go.th  

นางสาวทิพาพรรณ นันตเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-4685615
อีเมล์ : tipapan@secondary27.go.th  
นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 088-5522256
อีเมล์ : usanee@secondary27.go.th

a1234