กลุ่มอำนวยการ

นายพรมมา พันธภิบาล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 081-4717244
อีเมล์ : phromma@secondary27.go.th
นางทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 090-8618824
อีเมล์ : tatsanee@secondary27.go.th

นางพัชราภรณ์ วันทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :081-0555242
อีเมล์ : patcharaporn@secondary27.go.th  
นางสาวศุภนัส เสาศิริ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 065-0978946
อีเมล์ : supanat@secondary27.go.th

นางสาวพนิดา เที่ยงผดุง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 098-6104899
อีเมล์ : panida@secondary27.go.th
นางสาวพีรยา โนนนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 087-774-7799
อีเมล์ : peeraya@secondary27.go.th
นายวิเชียร พิศงาม
ช่างสี ระดับ ช 4
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 098-1468909
อีเมล์ : wichain@secondary27.go.th

นางระเบียบ ทิพวันนา
ช่างสี ระดับ ช 3
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 091-0529829
อีเมล์ : rabiap@secondary27.go.th
นายวิชิต จันทร์สม
พนักงานธุรการ ส 2
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 089-9204034
อีเมล์ : wichit@secondary27.go.th
นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :096-1549223
อีเมล์ : somsupang@secondary27.go.th

นายสุรชัย วรรณสิงห์
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ :083-3456729
อีเมล์ : surachai@secondary27.go.th
นายอนนท์ พิมพ์ภู
พนักงานขับรถ
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 098-1057597
อีเมล์ : anont@secondary27.go.th
นายอนุสรณ์ โพธิ์ภักดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางอรดา มิลเลิศ
พนักงานทำความสะอาด
โทรศัพท์ :  0-4351-5369
มือถือ : 082-6627728
อีเมล์ : aurada@secondary27.go.th

a1234