เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพhttp://www.bu.ac.th 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีhttp://www.bkkthon.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกริกhttp://www.krirk.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttp://www.kbu.ac.th  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.chula.ac.th 
มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.siu.ac.th   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นhttp://www.stjohn.ac.th 
มหาวิทยาลัยทักษิณhttp://www.tsu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmutnb.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครhttp://www.mut.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th 
มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.nu.ac.th 
มหาวิทยาลัยบูรพาhttp://www.buu.ac.th 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีhttp://www.ptu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพhttp://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttp://www.msu.ac.th  
มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.mahidol.ac.th  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th 
มหาวิทยาลัยรังสิตhttp://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttp://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttp://www.ubu.ac.th
  
รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษรURL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://www.nida.ac.th 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีhttp://www.rmutt.ac.th
   วิทยาเขตปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิhttp://www.rmutsb.ac.th
   วิทยาเขตนนทบุรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพhttp://www.rmutk.ac.th
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
   วิทยาเขตพระนครใต้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์http://www.rmutr.ac.th
   วิทยาเขตเพาะช่าง
   วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
   วิทยาเขตศาลายา
   วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครhttp://www.rmutp.ac.th
   วิทยาเขตเทเวศร์
   วิทยาเขตโชติเวช
   วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกhttp://www.rmutto.ac.th
   วิทยาเขตบางพระ
   วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตอุเทนถวาย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาhttp://www.rmutl.ac.th
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   วิทยาเขตน่าน
   วิทยาเขตลำปาง
   วิทยาเขตเชียงราย
   วิทยาเขตตาก
   วิทยาเขตพิษณุโลก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานhttp://www.rmuti.ac.th
   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
   วิทยาเขตสุรินทร์
   วิทยาเขตขอนแก่น
   วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
   วิทยาเขตสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยhttp://www.rmutsv.ac.th
   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
   คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์http://www.cri.or.th
  
รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษรURL
กำแพงเพชร http://www.kpru.ac.th 
กาญจนบุรี http://www.kru.ac.th 
กาฬสินธุ์http://web1.rru.ac.th 
จอมบึง http://www.mcru.ac.th 
จันทรเกษม http://www.chandra.ac.th 
เชียงราย http://www.ricr.ac.th 
เชียงใหม่ http://www.cmru.ac.th 
ชัยภูมิhttp://www.cpru.ac.th 
เทพสตรี http://www.tru.ac.th 
ธนบุรี http://www.dru.ac.th 
นครปฐม http://www.npru.ac.th 
นครพนมhttp://www.npu.ac.th  
นครราชสีมาhttp://www.nrru.ac.th  
นครศรีธรรมราช http://www.nstru.ac.th
นครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://www.bsru.ac.th 
บุรีรัมย์ http://www.bru.ac.th 
พระนครhttp://www.pnru.ac.th 
พระนครศรีอยุธยา http://www.aru.ac.th 
พิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th 
เพชรบุรี http://www.pbru.ac.th
เพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th 
ภูเก็ต http://www.pkru.ac.th 
มหาสารคาม http://www.rmu.ac.th 
ยะลาhttp://www.yru.ac.th  
ร้อยเอ็ดhttp://www.reru.ac.th 
ราชนครินทร์ http://web1.rru.ac.th 
รำไพพรรณี http://www.rbru.ac.th 
ลำปางhttp://www.lpru.ac.th 
เลย http://www.lru.ac.th 
วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)http://www.vru.ac.th
ศรีสะเกษhttp://www.sskru.ac.th
สกลนคร http://www.snru.ac.th 
สงขลาhttp://www.skru.ac.th 
สวนดุสิต http://www.dusit.ac.th 
สวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th 
สุราษฎร์ธานี http://www.sru.ac.th 
สุรินทร์ http://www.srru.ac.th 
หมู่บ้านจอมบึงhttp://www.mcru.ac.th 
อุดรธานี http://www.udru.ac.th 
อุตรดิตถ์ http://www.uru.ac.th 
อุบลราชธานีhttp://www.ubru.ac.th