กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 083-3541414
อีเมล์ :  akkarawit@secondary27.go.th
นางชิญนารถ สุดานิช
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9441994
อีเมล์ :  chinyanart@secondary27.go.th
นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-4351-5369
มือถือ : 087-9591166
อีเมล์ :  nattapong@secondary27.go.th
a1234