กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.อุพิษ เหมือนทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 093-5198347
อีเมล์ : upit@secondary27.go.th
นางสายยนต์ จ้อยนุแสง
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9447350
อีเมล์ :  saiyon@secondary27.go.th

นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 083-3541414
อีเมล์ :  akkarawit@secondary27.go.th  
นางสุพัชร์ชญา โสรธร
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 097-3953542
อีเมล์ :  supatchaya@secondary27.go.th

ดร.พรพรรณ สีละมนตรี
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9447350
อีเมล์ :  saiyon@secondary27.go.th
นางสายวสันต์ สุชะไตร
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 088-9956588
อีเมล์ :  saiwason@secondary27.go.th : 

นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-2790628
อีเมล์ :  siriluk@secondary27.go.th

ดร.สาธกา ตาลชัย
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 098-5841430
อีเมล์ :  sataka@secondary27.go.th
นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 061-6250532
อีเมล์ :  julaluk@secondary27.go.th
นางวารุณี ลำดวน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-2762625
อีเมล์ :  warunee@secondary27.go.th

นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 061-5569345
อีเมล์ :  jiraporn@secondary27.go.th
นางสาวยุวดี ไชยนิจ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 091-0655093
อีเมล์ :  yuwadee@secondary27.go.th
นางชิญนารถ สุดานิช
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 089-9441994
อีเมล์ :  chinyanart@secondary27.go.th

นายธรรมธัช บาศรี
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 095-2217497
อีเมล์ :  thamatat@secondary27.go.th
นางเยาวนิตย์ อรัญญวาส
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 095-2236419
มือถือ : 061-5569345
อีเมล์ :  yaowanit@secondary27.go.th
นายภูชิต ภูริเมธโยธิน
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 081-7981606
อีเมล์ :  phuchit@secondary27.go.th

นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 098-1957449
อีเมล์ :  nirun@secondary27.go.th
นายฉัตรมงคล โพธิ์งาม
ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 087-6864555
อีเมล์ :  chatmongkol@secondary27.go.th
นางธันยพร สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0 4351 5369
มือถือ : 064-3244698
อีเมล์ :  thanyaporn@secondary27.go.th

a1234