กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ร้อยเอ็ด

นางพิศมัย หาญอาษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0624939
อีเมล์ : pismai@secondary27.go.th
นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-0624939
อีเมล์ : patomchai@secondary27.go.th

นางศศิวิมล เพชรไพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 088-5618810
อีเมล์ : sasiwimol@secondary27.go.th
นายสุรชาติ ลาภอาษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 088-3380153
อีเมล์ : surachart@secondary27.go.th

นางนิสารัตน์ ปุณยาทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 093-2624939​
อีเมล์ : nisarat@secondary27.go.th

นางสาววิไลพร ผดุงกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 095-1819757
อีเมล์ : wilaiporn@secondary27.go.th
นางลักขนา คณาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 043-515-369
มือถือ 091-7493791
อีเมล์ : luckana@secondary27.go.th

a1234